Відповіді до теми: “Людина та її світ у давніх літературах”

1. Як виникла антична література?

Антична література не мала змоги грунтуватися на попередній літературній традиції, оскільки такої не існувало. Тому вона виникає на основі різноманітної народної творчості. Це насамперед міфологія. Міфи увійшли не лише до античної літератури, а й стали невичерпним джерелом сюжетів для подальших творів сві­тової літератури. Антична література виникає з пісень, які виконувались під час праці, свят, обрядів, військових походів.

Також в основу творів давньої літерату­ри ліг народний епос.

2. Розкажіть

про найуживаніші “жанри античної літератури.

Антична література охоплює усі літературні роди: лірику, епос та драму. Із ви­никненням театру драма поділяється на комедії, трагедії та власне драми. Епос існував у формі епічних поем, які створювались особливим віршованим розмі­ром – гекзаметром та виконувались речитативом у музичному супроводі. Антич­на лірика також найчастіше супроводжувалась музикою, але пізніше виникла так звана декламаційна лірика, яку проголошували без супроводу музичних інстру­ментів. Окремим жанром античної літератури є міф, який є наслідком народної творчості, тобто певного

автора міфи не мають. Вони існували у різних варіан­тах.

Корпус античних міфів – дуже розгалужена система з безліччю образі” м сюжетів.

3. Схарактеризуйте світогляд, притаманний античним авторам.

Античній добі був притаманний міфологічний світогляд, тобто природа пояс нювалась як наслідок дії богів. Міф виконував багато функцій: пояснення най колишнього світу, повчальну та розважальну функції, за допомогою міфів пере давали інформацію від покоління до покоління (як про звичаї, так і про дашії історичні події), оскільки писемності не було. Доля людини вважалась наперед визначеною волею богів, тобто світогляд античних людей був фаталістичним Найповніше фаталізм як спосіб світобачення відобразився в античній трагедії.

4. Які жанри античної лірики вам відомі?

Антична лірика жанрово різноманітна. Її заведено поділяти на дві великі гру­пи: декламаційну та пісенну. До декламаційної належать елегія та ямби, пісенну ж поділяють за кількістю виконавців на сольну й хорову.

5. У чому полягає філософія ліричного героя Анакреонта?

Ліричний герой Анакреонта оспівує життєві насолоди. Його філософія близь ка до філософії Епікура.

6. Які представники античної драми вам відомі?

Найвидатнішими представниками античної драми вважаються Софокл, Есхі. і які творили у жанрі трагедії, та комедіограф Арістофан.

7. Який задум ліг в основу поеми Овідія “Метаморфози” ?

У своїй поемі “Метаморфози” Овідій створив цілу галерею античних міфів, по єднаних одним спільним мотивом – мотивом перетворення (метаморфоза з грець­кої означає перетворення). Автор переповідає міфи від перших космогонічних мі­фів (тобто міфів про походження світу) до майже сучасних йому подій. Його поема вважається енциклопедією давніх міфів, але це не лише упорядкування відомих сюжетів, а й їх осмислення, надання їм особливого повчального змісту.

8. У чому новаторство поезії “До Мельпомени” Горація?

У своїй поезії “До Мельпомени” Горацій закладає традицію поезій, у яких поет аналізує свій творчий доробок. До нього таких поезій не існувало. Мотиви звернення до Мельпомени Горація неодноразово використовували автори різних часів (порівняймо з поезією О. Пушкіна “Я памятник себе воздвиг..,”).

9. Які цикли античних міфів ви знаєте?

Дослідники традиційно виділяють три цикли античних міфів: троянський (про події троянської війни), фіванський (про царя Едіпа) та цикл про аргонавтів (про пригоди Яссона та золоте руно). Але існує й інша класифікація, за якою міфи розподіляють тематично: міфи про походження світу, міфи про богів, міфи про героїв тощо.

10. Що таке “гомерівське питання” ?

“Гомерівське питання” – це комплекс літературознавчих проблем, пов’язаних із творчістю Гомера, з авторством поем, які традиційно приписують Гомеру. Ба­гато питань і досі залишаються нерозв’язаними.

11. Схарактеризуйте пафос “Іліади” та “Одіссеї” Гомера.

Поема “Іліада” Гомера має виразний гуманістичний пафос, у ній засуджується війна як неприродне, антигуманне явище. Автор співчуває стражданням людей, оспівує мирне життя без війн. У “Одіссеї” Гомер оспівує людський розум, кмітли­вість та допитливість, звертається до теми патріотизму та зв’язку зі своєю землею, порушує морально-етичні проблеми.

12. Опишіть Одіссея, яким його зображує Гомер у своїй поемі?

У поемі Гомера Одіссей постає перед читачем одразу у кількох ролях: він зо­бражений мужнім воїном, люблячим батьком та чоловіком, кмітливою та розум­ною людиною, сильним та гідним ватажком, патріотом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповіді до теми: “Людина та її світ у давніх літературах”