ТАНКОВІ ПІСНІ КОЛОМИЙКИ – БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ

4.5.1. Походження жанру й терміна “коломийка”. М. Сумцов, Ф. Колесса І. Франко і В. Гнатюк про коломийки.

4.5.2. Відображення в коломийках світогляду народу. Своєрідність у змалюванні героя порівняно з ліричними піснями. 4.5.3.

Визначення регіонів побутування коломийок. Коломийка в репертуарі сучасних виконавців. 4.5.4. Тематика коломийок. Гумористично-сатиричні елементи в творах.

4.5.5. Художні та композиційні особливості коломийок. Використання засобів психологічного паралелізму, порівнянь. Стандартні формули-зачини. Символ і метафора

в коломийках.

4.5.6. Використання ритміки коломийок у ліричних, історичних піснях, у баладах. Коломийка – весела жартівлива чи лірична співанка танцювального характеру.

Як правило, це коротка, найчастіше дворядкова пісня, кожний рядок якої складається з чотирнадцяти складів, з паузою після восьмого складу. Можливо, назва пов’язана з назвою міста Коломия або назвою гуцульського танку “коломийка” (коло), де ця пісня виступає як приспівка до танцю. Коломийкові традиції досить розвинуті в Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях. Твори такого типу відомі

з ХV ст.

Коломийки розрізняють кількох видів: родинно-побутові (кохання, родинні стосунки), соціальні (панський гніт, рекрутчина, тяжка виснажлива праця), еміграційні. Пісням властиве поетичне бачення навколишнього світу. Окремі коломийки нагадують думи про турецьку неволю: Ой летіли гайворони понад Чорне море, Заплакали молод-бранці, сидячи в неволі. Будь здорова, родинонька, ви мої сусіди, Не з гаразду я це роблю, а з тяжкої біди.

Серед ознак коломийки слід виділити лаконізм, пісенно-поетичне начало, відповідну міміку, спів, усталену поетику, традиційні образи-символи, постійні епітети, наприклад: “гіркий вітер”, “Черемош воркітливий”, метафори, персоніфікацію (звернення до природи, мов до живої істоти). Коломийкам не властива споглядальність. Автор і виконавець у коломийках – це одна особа, що розкриває душу, розповідає про власні пригоди, враження.

Більшість коломийок оптимістичні, життєрадісні. Веселая дівчинонька, весело смієся, Веселої дівчинці робота береся (Бойківські коломийки в записі Г. Дем’яна. У книжці Р. Кирчіва Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. – Львів, 2002. – C.87).

Влучну характеристику коломийок запропонував І. Франко: “вони (коломийки) складаються на широкий образ нашого сучасного народного життя, безмірно багатий деталями і кольорами, де бачимо сльози й радощі, працю і спочинки, турботи і забави, серйозні мислі нашого народу в різних його розверстуваннях, його сусідів, його соціальний стан, його життя громадське й індивідуальне від колиски до могили, його традиції й вірування, його громадські й етичні ідеали” . Контрольні запитання: 1. Які родинно-побутові та соціально побутові коломийки та частівки поширені у вашій місцевості? 2. Чи були і є у вашому селі виконавці коломийок і частівок? 3. Коли і де виконуються коломийки? 4. Чи виникають нові коломийки і частівки?

Яка їх ідейна спрямованість? 5.Чому коломийки називають найбільш імпровізованим жанром? 6.Чим відрізняються жанри танкової лірики: шумки, краков’яки, козачки, дрібушки?

7.Чим зумовлена така назва танкових пісень – коломийка? Тестові запитання 1. Які пісні називаються “коломийками”? А) це коротка, найчастіше дворядкова пісня, кожний рядок якої складається з 14 складів, з цезурою після восьмого складу, з жіночою римою; Б) це музично-поетичний твір, який виконується сольно у супроводі музичного інструмента; В)це твори, що увійшли в народну словесність з професійної літератури. 2. Які теми висвітлюються у коломийках?

А) родинно-побутові; Б) соціально-побутові; В) всі вище перераховані. 3. Який настрій носить коломийка? А) мінорний; Б) переплітання мінорного з мажорним, залежно від теми; В) мажорний. 4. Вкажіть перше видання присвячене коломийці. А) Якова Головацького “Народные песни Галицкого и Угорской Руси”; Б) В. Гнатюка “Подружжя і рідня”; В) Саламона Счасного “Коломийки и шумки”.

5. Визначте до якої групи належать перераховані нижче коломийки: А).Буковино моя мила, щедра і багата, Розцвіла в сім ї єдиній, вільна і крилата. Люблю тебе. Буковино, за поля родючі, Люблю тебе, як дівчину, за сади пахучі. Б). Продай, мати, сірі воли та й сіру корову, Купи мені, моя мати, хустку тибетову.

Купи мені, моя мати, тибити, тибити, Будуть мене, молоденьку, хлопчики любити. В). Ой гуляла дівчинонька очима, плечима, Вигуляла козаченька з чорними очима.

Г). Що я буду, бідний. діяв, як зима завіє, Ні кожуха. ні дівчини, що мене зігріє? 6. За поданим визначенням вкажіть, про який термін йдеться: “це коротка, найчастіше дворядкова пісня, кожний рядок якої складається з 14 складів, з цезурою після восьмого складу, з жіночою римою”. А) літературні пісні; Б) коломийки; В) стрілецькі пісні. 7. Які різновиди української пісні можна назвати “родичами” коломийки?

А частушки, казачки, вівати, чабарашки; Б) літературні пісні; В) веснянки. 8. Який художній засіб найбільш характерний для коломийки? А) гіпербола; Б) анафора; В) метафора. 9. Хто перший зробив спробу визначити місце коломийки серед коротких пісенних жанрів слов’янського фольклору? А) Вацлав Зелеський; Б) В. Гнатюк; В) П. Лушкевич.

Пошукові і творчі завдання 1. Прокоментуйте визначення В. Гнатюка: “Коломийку слід вважати зовсім самостійним витвором народного генія, паралельним до інших самостійних родів народної поезії. Подекуди можна їх ставити навіть вище; ми знаємо, що деякі пісні, особливо обрядові, прив’язані тісно тільки до певних проявів народного життя;…коломийка натомість огортає собою всі прояви життя чоловіка у всіх порах; …звідти в ній висловлене і радість і горе, і утіха і жаль; звідти вона дихає і повагою і жартом; звідти в ній і гумор, і сатира, і іронія і т. д.”(Гнатюк В. Переднє слово до збірника “Коломийки” // Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість. – К.:Наук. думка, 1966. – C.158). 2. Визначте риси коломийки за поданим текстом. Та піду я в полонину та в полониночку, Вирубаю яворика та й колисочку. Та завішу колисочку я на яворочку, Та буду в ній колихати малу дитиночку.

А я буду колисати, а вітер – гойдати, Аби моїй дитиночці добре було спати. 3. Які художні засоби виразності використано у коломийках: 3.1.Ой лунає спів зозулі та ще й соловейка, Нема краще в цілім світі, як рідна сімейка. 3.2.

Ой гоп, та помалу, Та виткала штани з валу, І пошила, і наділа, Сама бачу, що до діла. 4. Поділившись на підгрупи, підготуйте доповіді для участі в конференції на тему “Коломийка і сучасність”. Матеріалом для обговорення оберемо статтю М. Савчука “Коломийка”, вміщену на сайті http: // / cultpub / savchuk. htm.

Література до теми: 1.Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість. – К., 1966. 2.Коломийки / Упоряд., передм. і примітки Н. C. Шумади. Нот. матеріал упоряд.

З. І. Василенко. – К.:Музична Україна, 1973. – 439 c. 3.Коломийки в записках І. Франка / Упоряд. О. І. Дей. – К.:Музична Україна, 1970. – 133 c. 4.Матвіїшин C. М.”Ой співанко-коломийко, як тебе не знати..” / Вивчення коломийок у 9-му класі // Укр. мова і літ. в шк.. – 1991. – № 4. C.30-33. 5.Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість:Підручник. – К.:Знання-Прес, 2001. – 591 c. 6.Степанишин Б. Давня українська література в школі. – К.: Либідь, 2000. – 504 c. 7.Франко І. Володимир Гнатюк. Коломийки. Т.21 // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. – К., 1982. – Т.37. – C.149.

8.Шумада Наталя. Коломийки в дослідженнях Володимира Гнатюка // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 2. 9.Шумада Н. C. Коломийки у взаємозв’язках із східнослов’янською пісенністю // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 2. – C.3-11.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

ТАНКОВІ ПІСНІ КОЛОМИЙКИ – БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ