КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – П. ВЕРЛЕН, А. РЕМБО – ІЗ ПОЕЗІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО СИМВОЛІЗМУ. СИМВОЛІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ОСНОВНІ ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЕТИЧНЕ НОВАТОРСТВО СИМВОЛІСТІВ

10 клас

ІЗ ПОЕЗІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО СИМВОЛІЗМУ. СИМВОЛІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ОСНОВНІ ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЕТИЧНЕ НОВАТОРСТВО СИМВОЛІСТІВ

П. ВЕРЛЕН, А. РЕМБО

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Французький символізм як літературний напрям. П. Верлен, А. Рембо”

1. Які літературні напрями панують на межі століть?

2. Дайте визначення модернізму.

3. Назвіть основні течії модернізму.

4. Які філософські концепції лягли в основу модерністського мистецтва? Модернізм

грунтувався на філософських концепціях Ф. Ніцше, А. Бергсона, 3. Фрейда, К. Г. Юнга та ін.

5. Дайте коротку характеристику символізму – одному з провідних напрямів у мистецтві на межі XIX – XX століть.

Символізм – літературно-мистецький напрям, який розвинувся в умовах кризи суспільства, передчуття майбутніх соціальних потрясінь. Символізму властиві: інтерес до проблеми особистості, іншомовлення, метафоричність, музичність слова. Замість художнього образу використовують художній символ, що має кілька значень. Характерні теми самотності, туги, смутку, невдоволення життям.

Використовують розмір

“сильний і легкий”. Відображають картини чи образи нечітко, це сплетіння невиразного і точного, “наймиліший спів сп’янілий” (А. Рембо, М. Метерлінк, Р. – М. Рільке, В. Брюсов, О. Блок).

6. Визначте улюблені художні засоби символістів.

Символісти використовували найчастіше такі художні засоби: складні мета фори; алегорію; натяки, символіку; мелодійність; багатозначність; незрозумілість слів; абстрагованість тощо.

7. Назвіть найвидатніших представників французького символізму.

8. Назвіть естетичні принципи символізму.

Символ передає не об’єктивну сутність явища, а індивідуальне уявлення поета про світ; символ виражає “відзвуки інших світів”.

9. Дайте визначення декадансу.

Декаданс (у перекладі з французької – занепад) – узагальнена назва кризового світосприйняття, що виявилося у світобаченні, у літературі та мистецтві. Письменники-декаденти, як і романтики, не сприймали навколишньої дійсності, прагнули втекти від неї до світу краси й прекрасної ілюзії, стверджували перевагу мистецтва над дійсністю. Звідси й фантастичні, містичні, ірраціональні мотиви у декадентській літературі (зауважимо, що в романтиків людина – сильна, у декадентів – слабка.

10. У чому полягає новаторство П. Верлена?

Новаторство Верлена – у наданні поетичному слову небаченої раніше музичності та сугестивності, у збагаченні ритміки вірша. Верлен був один із перших, хто звернувся до “вільного вірша” (“verslibre”).

11. Що символісти вважали основною рисою поезії?

Музичність є основною рисою поезії символістів. За допомогою символів поєні могли спробувати інтуїтивно зрозуміти сутність явищ, сенс життя, відчути і передати найвищу красу. Зв’язком між змістом та поетичним словом стала музика.

12. Як будує поетичний образ П. Верлен?

13 Що є характерною рисою поетичних образів А. Рембо?

Образ-символ А. Рембо гротескно загострений, асоціативний.

14. Розкрийте зміст методу “галюцинації слів” А. Рембо.

Метод заснований на вільному асоціюванні несподіваних несумісних образів і метафор.

15. У якому творі французького символіста викладено основні засади символізму?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – П. ВЕРЛЕН, А. РЕМБО – ІЗ ПОЕЗІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО СИМВОЛІЗМУ. СИМВОЛІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ОСНОВНІ ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЕТИЧНЕ НОВАТОРСТВО СИМВОЛІСТІВ