Еducation in Ukraine. Освіта в Україні

Система середньої освіти в Україні включає початкову школу, середні і старші класи. Діти звичайно йдуть до школи у віці шести чи семи років. Існують також дошкільні установи, такі як ясла і дитячий садок, але вони не є загальнообов’язковими. Початкові класи – з першого по четвертий.

Середні класи – з п’ятого по дев’ятий. Після дев’ятого класу учні можуть вступати до різних технікумів.

Ті, хто хочуть вступати до вищих навчальних закладів, повинні закінчити десятий і одинадцятий класи. Студенти також можуть вступати до

вищих навчальних закладів після спеціалізованих коледжів чи ліцеїв. Вони готують студентів у різних галузях як гуманітарних, так і природних наук.

Деякі з коледжів організуються при вищих навчальних закладах.

Система вищої освіти представлена університетами, політехнічними інститутами, спеціалізованими інститутами. В університетах курс навчання п’ять років, там зазвичай від шести до дванадцяти факультетів. Інститути готують фахівців для промисловості, сільського господарства й економіки. Більшості з них був недавно наданий статус академії чи університету.

Студенти можуть також вступити до аспірантури,

займатися науково-дослідною роботою. У наші дні через стан нашої національної економіки небагато молодих людей займаються науковою працею. Але все-таки в деяких галузях науки відбуваються видатні наукові відкриття і є наукові праці. При деяких університетах і інститутах є курси підвищення кваліфікації. Останнім часом з’явилася велика кількість приватних навчальних закладів.

У деяких інститутах є платні групи чи факультети. Там студенти можуть одержати освіту на такому ж високому рівні, як і в державних інстинутах.

The system of secondary education in Ukraine includes primary forms and junior and senior secondary forms. Children usually go to school at the age of 6 or 7. There are some preschool institutions, like nursery schools or kindergartens, but they are not obligatory. Primary forms comprise 1 to 4 forms.

Junior secondary forms comprise 5 to 9 forms. After the 9th form children can enter technical schools of different types. Those who want to enter higher educational institutions should complete 10-11 forms. Students can also enter higher educational institutions after graduating from specialized colleges or lyceums.

They prepare students in different fields, whether the humanities or the sciences. Some of them are organized under the authorities of higher educational establishments. The system of higher education is presented by universities, polytechnic institutes or specialized institutes. Universities offer a five-year course of study and usually have from six to twelve departments. Institutes train specialists for industry, agriculture and economy.

Most of them have been conferred the status of Academy or University recently. Students are also offered postgraduate education and scientific research work. Nowadays due to the state of our national economy not many young people are engaged in the research work.

But still in some fields of science there are outstanding discoveries and research papers.

Some universities and institutes have refresher courses. Recently a great number of private educational establishments have appeared. Some institutions have fee-paying groups or departments.

The students may get education there at the same high level as in the state institutions.

Vocabulary:

System [‘sistam] – система to include [mk’lu:d] – включати technical school [‘teknikal sku:l] – технікум the humanities [hju:’msenitiz] гуманітарні науки the sciences [‘saiansiz] – природознавчі науки

Questions:

What does the system of secondary education in Ukraine include? At what age do children go to school? What is the system of higher education presented by?

Whom do the institutes train? Do we have private educational establishments in Ukraine?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Еducation in Ukraine. Освіта в Україні