УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР

Олена Семеног

Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Глухів-2004

ЗМІСТ

Рецензенти:

Є. А. Пасічник, доктор педагогічних наук, професор (Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова);

А. М. Поповський, доктор філологічних наук, професор (Дніпропетровська Юридична академія МВС);

М. К. Козій, кандидат педагогічних наук, ст. наук. співробітник (Інститут педагогіки і психології професійної освіти

АПН України).

Семеног О. Український фольклор:

Навч. посіб. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. – ISBN

Новизна посібника полягає в його методичній багатоваріантності. Поряд із стислим викладом теоретичного матеріалу до кожної теми семи модулів пропонується система різнорівневих форм контролю набутих знань: контрольні, тестові запитання, творчі, проблемні завдання, мета яких – спрямувати студента на самостійний пошук, сприяти розвитку його творчого, аналітичного мислення, формувати професійно компетентного вчителя-словесника.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних

закладів. Можебути корисним для викладачів, учителів та учнів гімназій, ліцеїв, коледжів, середніх загальноосвітніх шкіл та училищ.

ISBN © Семеног О., 2004

© РВВ ГДПУ, 2004

Семеног О. М. Український фольклор: Навч. посіб. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. – c.

Навчальний посібник містить програму курсу української усної народної творчості, список рекомендованої літератури, основні модулі та теми, міркування стосовно окремих питань, запитання та завдання проблемно-пошукового характеру, програму та питальник фольклорної практики. В основі викладу тем курсу враховуються комунікативний, лінгвістичний, розвивальний, країнознавчий, виховний компоненти. Пріоритетна роль належить активним формам і методам, які спрямовують студента на самостійний пошук, зокрема контрольно-тренувальним, проблемно-пошуковим, інтелектуальним, дослідним запитанням і завданням.

Враховуючи те, що реальністю сьогодення стає полікультурна освіта майбутнього вчителя української мови і літератури, в посібнику передбачено пізнання культури рідного народу в діалозі з іншими слов’янськими культурами.

Для студентів філологічних факультетів педагогічних університетів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів української мови і літератури.

Semenog O. M. Ukrainian folk-lore. Educational and methodical text-book. – K. – Hlukhiv: Editorial and Publishing Department, Hlukhiv State Pedagogical University, 2003. – 191p.

Educational and methodical text-book contains the programme of the course of Ukrainian folk-lore. The list of recommended literature, main models and themes, thoughts about some problems, questions and assignments of problematic and searching character, programme and folk-lore practice questionnaire.

Communicative, linguistic and developing components form the basis of the themes of the course. Active forms and methods play leading role. They direct students to selfresearch, control-training, problematic and research, intellectual, searching questions and assignments.

Taking into consideration that policultural education of future Ukrainian language and literature teacher’s education is a reality today hearning the culture of our people together with other Slavonic cultures is described.

This text-book is for students of philological faculties of pedagogical universities, pupils of secondary schools, Ukrainian language and literature teachers.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)


УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР