Числівник. Групи числівників за значенням і будовою. Історичний коментар до творення простих і складених числівників

Числівник – це змінна повнозначна самостійна частина мови, що позначає абстрактно-математичну к-сть предметів (точнофіксовану або неозначену) і виражає категоріальне лексичне значення у морфологічній категорії відмінка та частково роду і числа. Ч. – морфологічно своєрідний клас слів. У процесі становлення видідились із складу іменників і прикметників, нейтралізували їхні грам-ні категорії роду і числа, зберігши категорію відмінка.

За числами змін. лише числ. один, коли він вживається з ім-ми плюралія тантум. У системі Ч.

Найпослідовніше

реалізується іменна категорія відмінка, представлена 6 ф-ми. В реченні може бути будь-яким членом. Числівник називає кількість предметів або порядок їх І при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий? За значенням числівники поділяються на кількісні й порядкові.

Кількісні числівники називають кількість предметів і відповідають на питання с к і л ь к и? До них належать:1) означено-кількісні обєднують найбільшу групу Ч. на позначення абстрактно-математичного числа. а) власне кількісні – називають кількість окремих предметів: нуль, один, три, п &;#8216;ятнадцять, сто двадцять, мільйон, трильйон, квадрильйон

б) дробові – називають кількість частин предмета: одна десята, дві треті, сім двадцятих, пів, півтора, півтораста’, в) збірні – називають кількість сукупних предметів: двоє, обидва, обоє, четверо, десятеро, двадцятеро, тридцятеро, двійко, четвірко’,2) неозначено-кількісні – вказують на приблизну кількість: багато, мало, немало, чимало, кілька, кільканадцять, кількадесят, кількасот. За будовою числівники поділяються на прості, складні і складені. Числівники, які мають у своєму складі лише один Корінь, називаються простими: один, два, десять, сорок, сто, тисяча, кілька. До простих відносять і назви другого десятка та назви десятків, частину – надцять трактуючи як суфікс: одинадцять, дев’ятнадцять, двадцять, тридцять.

Сюди ж збірні двоє-двадцятеро, тридцятеро.

Числівники, які мають похідну основу і пишуться одним словом, але мають у своєму складі два або більше коренів, називаються складними: 50-80, 200-900,обидва, півтораста, кільканадцять, кількасот. Числівники, які складаються з двох або більше окремих слів, називаються складеними: двадцять один, сто сорок п &;#8216;ять, тисяча дев &;#8216;ятсот дев &;#8216;яносто перший. Сюди належать і дробові числівники: одна друга, дві треті, п &;#8216;ять десятих, сто двадцять три тисячні. Історичні коментарі до простих і складених числівниківУ складі простих числів. є давні (1-10), 20, 30, 40,90.

Раніше цей числівник позначав іменник сорочка-мішок. До простих ми також зараховуємо ті, у яких другий корінь зазнав фонетичн. змін і в СУМ кваліфікується я к суфіксоїд.11-19 (одинЪнадЄсютЄ)20-30- утворились на базі сполучень ( два + Н. в. двоїни форми десять): тридЄсятЄ50-80 – утворились на базі сполучень відповідних простих числівників + Р. в. множ. десять90= дев’ять до ста – творення форми 90.назви сотень – двЄ і сот від Н. в. двоїни300 – три сЪта; четырисЪта500, 900 = п’ять сЪтапівтора, півтори – від полЪ вЪтора (ч. р.) / полЪ вЪторыпівтораста – полЪ вЪтора сЪта


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Числівник. Групи числівників за значенням і будовою. Історичний коментар до творення простих і складених числівників