The name “Ukraine” was first

Назва “Україна” вперше згадується в стародавніх хро вперше була згадана у давніх хроніках ніках VIII сторіччя. На той час Київ був уже великим культурним і торговельним центром, куди з’їжджалися купці з багатьох країн Європи й Азії. Зі старих хронік ми знаємо й імена видатних київських князів Олега та Ігоря, княгині Ольги та князя Володимира, котрий зробив християнство державною релігією Київської Русі. Князь Ярослав Мудрий збудував собор св.

Софії та заснував Києво-Печерську Лавру.

Наприкінці ХІІ ст. Київська Русь розпалась

на окремі князівства. 1199 р. було засновано Галицько-Волинське князівство. Воно проіснувало близько 100 років.

Серед його князів варто назвати Романа Мстиславовича, Данила Галицького, його сина Лева, а також Юрія Львовича. Під час їхнього правління Галицько-Волинське князівство мало високорозвинену економіку та культуру, літературу й архітектуру, а також іконопис. “Слово о полку Ігоревім”, а також Галицько-Волинський літопис є видатними літературними пам’ятками того часу. Окрім цього, князівство було важливим політичним центром.

У ХІV ст. Польща, Угорщина, Литва та Молдова після тривалої боротьби завоювали

землі Галицько-Волинського князівства та поділили їх між собою. Після цього Галицько – Волинське князівство припинило своє існування.

1 листопада є днем державності Західноукраїнської Народної Республіки. Цього дня ми святкуємо річницю заснування Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) зі столицею у Львові. 1 листопада 1918 р. Національна Рада опублікувала звернення до громадян, в якому було проголошено, що відтепер український народ є вільним від гніту і є господарем на власних землях. Є. Петрушевич був першим президентом ЗУНР. Дмитро Вітовський став міністром оборони.

Він був одним із найкращих командирів Січових стрільців. Січові стрільці були цілком народною українською армією.

Ті вояки були дійсно славетними через свою щиру відданість ідеї національного суверенітету своєї батьківщини. 1 листопада “стрілець” Степан Панківський підняв жовто-блакитний прапор на будинку львівської мерії. Цей щасливий день передував багато-місячній збройній боротьбі з польською армією та її західними союзниками.

А потім іще були й бої супроти більшовицької армії. Ці трагічні та героїчні баталії було оспівано в знаменитих піснях Січових стрільців. “Стрілецькі” пісні уособлюють у собі легенду слави, відданості та трагізму.

The name “Ukraine” was firstmentioned in ancient chronicles (Verkhovna Rada) of Ukraine adopted the Declaration on State Sovereignty of the Ukrainian Republic. Verkhovna Rada proclaimed the state sovereignty of Ukraine to include independence, completeness and indivisibility of power in the republic on the own territory, and also independence and equality in foreign relations. The declaration was adopted with the aim to create a democratic society, to guarantee human rights and liberties and ethnic rights for all the peoples, to built a law abiding state, and to help the political, economic, social and spiritual development of Ukraine.

On September, 4 1991 Ver-khovna Rada of Ukraine declared its independence, and the national Ukrainian flag was hoisted over the building of Verkhovna Rada. On December 1, 1991 the Referendum on Ukraine’s Independence was successful (90) per cent of the votes were for the independence of Ukraine), and Ukraine became an independent state. Аs far back as 8th century. At that time Kiyiv was already a big cultural and trading centre where merchants from many countries of Europe and Asia came on business.

From old chronicles we know the names of outstanding Kiyiv princes Oleg and Igor, Grand Duchess Olha, Volodimir the Great (who introduced Christianity into Kiyiv Rus).

It was Yaroslav the Wise who built St. Sophia’s Cathedral and founded the Pecherska Lavra Monastery. At the end of the 12th century Kiyiv Rus disintegrated into several separate princepali-ties. In 1199 Halician-Volin principality was formed.

It existed for 100 years. Among its princes are Roman Mstyslavovitch, Danilo Halitsky and his son Leo, and Yuri Lvovitch. During their rule, the Halicia-Volin principality had a highly developed economy and culture, literature and architecture, and icon painting. “Slovo o Polku Ihorevim” Halicia-Volin Chroni-cals are literature monuments of those times.

The principality was an important political centre.

In the 14th century Poland, Hungary, Lithuania, and Moldova, after a prolonged struggle seized the territory of the Hali-cian-Volyn principality and divided it amongst themselves. The Halician-Volyn principality ceased to exist after that. The 1-st of November is the Day of State System of the Western Ukrainian People’s Rebublic.

On the First of November we celebrate a great holiday. It is the anniversary of the formation of the Western Ukrainian People’s Republic (WUPR) with its capital in Lviv. On this day in 1918 the National Rada addressed the people.

It declared that the Ukrainian people were now free from oppression. They became the masters of their own land.

E. Petrushevich was the first president of the WUPR. Dmitro Vitovsky became secretary of State for defense. He was one of the brightest military commanders of the Ukrainian “Sichovy Striltsy” (USS).

The USS was really the Ukrainian people’s army.

Its fighters were glorious because of their truthfulness and devotion of the idea of sovereignty on their native land. On the first of November “strilets” Stepan Pan-kivsky hoisted the blue and yellow banner over the town hall. This great day was followed by many months of fierce fighting against the Polish army and its western allies. Then there were battles both with and against Bolshevik army.

These heroic and tragic battles were glorified in the songs of the USS. These songs have become a legend of glory, devotion, and tragedy.

Anniversary річниця oppression гноблення devotion відданість ceased to exist припинило своє існування was first mentioned in ancient chronicles disintegrate розпадатись principality князівство


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

The name “Ukraine” was first