Тема. Нова українська література. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ НАПРИКІНЦІ XVIII ст

1. Історична подія, яка не відбувалася під час становлення і розвитку нової літератури.

А Народне повстання під керівництвом У. Кармалюка. Б Селянські заворушення на Катеринославщині, Полтавщині. В Війна 1812 року.

Г Обирання гетьмана після смерті Б. Хмельницького.

2. Документ, що забороняв друкування будь-яких книг українською мовою.

А Доповідь В. Бєлінського.

Б Статут про початкову школу.

В Наказ Київського митрополита Мисливського.

Г Валуєеський циркуляр 1863 року.

3. Письменник, у творах якого досить виразно відбилось

незадоволення мас кріпосницьким ладом, хоч він і не закликав до бо­ ротьби проти самодержавства.

А Г. Квітка-Основ’яненко. Б П. Гулак-Артемовський.

В /. Котляревський.

Г Є. Гребінка.

4. “Бурлеск” – означає “жарт” з мови… А Німецької.

Б Французької. В Англійської. Г Італійської.

5. “Класицизм” з латинської мови – літературний напрям… А Прогресивний.

Б Актуальний. В Взірцевий. Г Правдивий.

6. Ознака, не притаманна класицизму.

А Показ особистості у рухах душі, думках, почуттях, праг –

Б Сувора пропорційність усіх частин твору.

В Чіткість, чесність, простота

викладу.

Г Добірка тем виключно з античної або вітчизняної історії.

7. Укажіть основну ознаку бурлеску. А Раціоналізм.

Б Контраст між темою і сюжетом твору.

В Присутність мотиву “втечі від реальності”.

Г Зображення типових характерів людей у типових обставинах.

8. Ціннішим у художній спадщині прогресивних романтиків було… А Наслідування греко-римського мистецтва.

Б Оспівування славного минулого українського народу. В Яскрава контрастність, емоційність образів. Г Уникнення вживання ними у мові художніх творів арха­їзмів, слів-символів.

9. Повне утвердження реалізму в українській літературі було здій­снено…

А Г. Сковородою. Б І. Котляревським. В Т. Шевченком.

Г Л. Глібовим.

10. М. Максимович – видатний український фольклорист періоду XVIII – початку XIX ст., що уклав збірки у 1827 і 1834 рр. з на­ родних…

А Казок.

Б Пісень.

В Прислів’їв і приказок.

Г Міфів і легенд.

11. Позитивне значення бурлескної течії в українській літературі полягає в тому, що вона…

А Містила елементи народного гумору й сатири.

Б Приділяла значну увагу авантюризму, пригодам героя.

В Демонструвала бачення ідеального у всебічно розвиненій

Особистості людини, героя. Г Утверджувала віру в соціальний і науковий прогрес.

12. Літературний напрям, представники якого широко звертались до поетичного освоєння народних переказів, легенд, повір’їв і збагатили українську літературу відомими баладами, поема­ ми, піснями в народному дусі?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Тема. Нова українська література. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ НАПРИКІНЦІ XVIII ст