“Срібна доба” російської поезії

“Срібна доба” російської поезії

На зламі ХIХ-ХХ ст. російська поезія, як і західна, теж переживає бурхливий розвиток. У ній домінують авангардистські й модерністські тенденції. Модерністський період розвитку російської поезії кінця XIX – початку XX ст. називають “срібною добою”, російським поетичним ренесансом.

Ідейним підгрунтям розвитку нової російської поезії, став розквіт релігійно-філософської думки, який відбувається в Росії на межі ХІХ-ХХ ст. Нова філософія постає як критична реакція на позитивізм другої половини

XIX ст. з його раціональним ставленням до життя як до факту буття виключно матеріального. Нова російська філософія, навпаки, була ідеалістичною, зверталася до ірраціональних сторін людського буття і намагалася синтезувати досвід науки, філософії та релігії.

До основних її представників належать М. Федоров, М. Бердяєв, П. Флоренський, М. Лосський, С. Франк та інші, серед яких чи не найбільш безпосередній вплив на формування ідейної основи російського поетичного модернізму справив визначний російський мислитель і поет Володимир Сергійович Соловйов. Його філософські ідеї та художні образи стоять біля витоків

російського поетичного символізму.

Упродовж “срібної доби” в російській поезії яскраво виявили себе чотири покоління поетів: бальмонтівське (яке народилося в 60-ті та на початку 70-х років XIX ст.), блоківське (близько 1880-го року), гумільовське (близько 1886 року) і покоління 90-х років, представлене іменами Г. Іванова, Г. Адамовича, М. Цвєтаєвої, Р. Івнева, С. Єсеніна, В. Маяковського, М. Оцупа, В. Шершеневича та багатьох інших.

Значна кількість російських письменників змушена була емігрувати за кордон (К. Бальмонт, І. Бунін, О. Купрін, Д. Мережковський, 3. Гіппіус, Саша Чорний та багато інших). Розгром російської культури та поезії “срібної доби” був остаточно довершений восени 1922 р. примусовим висиланням із радянської Росії за кордон 160 відомих вчених, письменників, філософів, журналістів, суспільних діячів, що поклало початок формуванню потужної еміграційної гілки російської літератури та культури.

Російська поезія “срібної доби” стала своєрідним підбиттям підсумків двохсотрічного розвитку нової російської поезії. Вона підхопила і продовжила кращі традиції попередніх історичних етапів розвитку і водночас вдалася до суттєвої переоцінки цінностей художніх і культурологічних пріоритетів, які спрямували її розвиток. В історії розвитку російської поезії “срібної доби” найбільш яскраво виявили себе три напрямки: символізм, акмеїзм, футуризм.

Окреме місце в російському поетичному модернізмі початку XX ст. посідають так звані “нові селянські” поети, а також поети, творчість яких чітко не співвідноситься з певним художнім напрямом.

Символізм. Першим з нових напрямів з’явився символізм, який і поклав початок “срібної доби” російської поезії. Символізм (грецьк. умовний знак, прикмета) – літературний напрям кінця XIX – початку XX століття, основною рисою якого є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ.

Символізм народжується у Франції.

Символізм протиставив свої естетичні принципи та поетику реалізмові й натуралізмові – напрямам, які він рішуче заперечував. Символісти не зацікавлені у відтворенні реальної дійсності, конкретного та предметного світу, у простому зображенні фактів повсякдення, як це робили натуралісти. Саме у своїй відірваності від реальності митці-символісти і вбачали свою перевагу над представниками інших напрямів. Символ є фундаментом усього напряму.

Символ допомагає митцеві відшукати “відповідності” між явищами, між реальним і таємничим світами.

Точкою відліку російського символізму стала діяльність двох літературних гуртків, які виникли майже одночасно в Москві та Петербурзі на грунті загального зацікавлення філософією Шопенгауера, Ніцше, а також творчістю європейських символістів. Наприкінці 90-х років XIX ст. обидві групи символістів об’єдналися, створивши таким чином єдиний літературний напрямок символізму. Тоді ж у Москві виникає і видавництво “Скорпіон” (1899-1916), навколо якого групуються російські символісти.

Російських символістів прийнято поділяти на старших та молодших (відповідно до часу їх вступу в літературу і через деяку розбіжність у теоретичних позиціях).

До старших символістів, які прийшли в літературу в 1890- ті pp., належать Дмитро Мережковський (їх головний ідеолог), Валерій Брюсов, Костянтин Бальмонт, Федір Сологуб та інші. Ідейне підгрунтя своїх поглядів старші символісти виводили переважно з настанов французького символізму, на який головним чином і орієнтувались, хоча повністю не відкидали і здобутків російської ідеалістичної думки.

Молодий символісти, що вступали в літературу вже на початку XX ст. (Андрій Бєлий, Олександр Блок, В’ячеслав Іванов та інші), більше орієнтувалися на філософські пошуки власне російської ідеалістичної думки і традиції національної поезії, називаючи своїми предтечами поезію В. Жуковського, Ф. Тютчева та А. Фета.

Свою діяльність поети-символісти порівнювали з теургією (жрецтвом), а своїм віршам часто намагалися надати ознак ритуально-магічного тексту, схожого на заклинання. Зміст символічних образів передусім розрахований на те, щоб збуджувати в уяві слухача складну гру асоціацій, пов’язаних з відповідним емоційним настроєм і позбавлених чітко окресленої предметної основи. Особливого значення символісти надавали звучанню вірша, його мелодиці та звукопису, а також маловживаній поетичній лексиці.

Звукопис вірша вони порівнювали з музикою, а остання асоціювалася для них із вершиною мистецтва і оптимальним засобом для вираження певного символічного змісту.

Символізм відіграв надзвичайно важливу роль у розвитку російської поезії “срібної доби”. Він, по-перше, повернув поезії ту значущість і той авторитет, які вона втратила в літературі реалізму, зорієнтованій на прозу, і, по-друге, заклав традиції, на яких зросли (сприймаючи або відштовхуючись від них) інші напрями розвитку російської поезії початку XX ст. і насамперед акмеїзм і футуризм.

Акмеїзм – модерністська течія в російській поезії 1910-х років, що об’єднала Миколу Гумільова, Анну Ахматову, Осипа Мандельштама, Сергія Городецького, Георгія Іванова, Михайла Зінкевича, Григорія Нарбута і “співчуваючих” Михайла Кузьміна, Бориса Садовського та інших митців.

Досить часто акмеїсти іменують свій напрям “адамізмом” (від першої людини, прабатька Адама, образ якого в цьому разі асоціювався з вираженням природного і безпосереднього, ясного погляду на життя – на противагу абстрагованому від реальності символізму. М. Гумільов визначав адамізм як “мужньо-винно-твердий і ясний погляд на життя”. До течії застосовувався також термін М. Кузьміна “кларизм”, яким поет називає “прекрасну ясність” як одну з основних засад нової поезії.

Спершу рух виник у вигляді вільної асоціації кількох поетів, що відмежувалися від символізму, точніше від “Поетичної академії” В’ячеслава Іванова, на знак протесту проти його нищівної критики гумільовської поеми “Блудний син” (1911 p.). Молоді поети створили спілку під назвою “Цех поетів” (існував у 1911-1914 роках, потім відновив свою діяльність у 1920-1922 роках), що охопив широке поетичне коло (до “Цеху поетів” входив і О. Блок).

Акмеїзм, на думку його представників, був новим напрямом, що йшов на зміну символізму. Акмеїсти приймають символізм за свого “батька”, але виступають проти його надмірного ірраціоналізму й містицизму. Мандельштам писав, що російські символісти “закупорили усі слова, усі образи, призначивши їх виключно для літургічного використання.

Склалася дуже незручна ситуація – ні пройти, ні стати, ні сісти. На столі не можна обідати, тому що це не просто стіл. Не можна запалювати вогонь, тому що це, можливо, означає щось таке, що потім сам не будеш радий”. Гумільов у зв’язку з цим протиставляв “звірину” природність акмеїзму символістській “неврастенії”. “В акмеїстів, – зауважував з цього приводу С. Городецький, – троянда знову стала прекрасна сама по собі, своїми пелюстками, запахом і кольором, а не. своєю вигаданою схожістю з містичним коханням чи ще з чимось”.

Тому й поетика акмеїзму фактично не має абстрактної метафізики й незрозумілих міфологічних образів.

Акмеїсти виступили за відображення земного, конкретного, предметного і ясного світу, з його формами, обрисами, барвами й пахощами, за ясність і конкретність слова. Звідси в акмеїстів підкреслена увага до предметних, зримих деталей, що не лише акцентують абстрагований зміст образу, а й наочно окреслюють його матеріальні, зримі ознаки, які часто в акмеїстів свідомо висуваються в центр сприйняття і поетизуються.

Уже в 1933 році О. Мандельштам визначав акмеїзм як “тугу за світовою культурою”. І дійсно, поезія акмеїстів сповнена різноманітних культурних асоціацій, перегуків з культурними епохами минулого. Поети течії торкаються у своїх творах античності й середньовіччя (О. Мандельштам), світу слов’янської міфології (С.

Городецький) та української культури й побуту (В. Нарбут), екзотики Китаю та Африки (М. Гумільов).

Історико-культурні, релігійні, літературні ремінісценції – одна з головних ознак акмеїстської поезії. Причому образи з різних пластів культури людства набувають в акмеїстів предметності, наочності, конкретики.

(Ремінісценція у художньому творі – відгомін якихось мотивів, образів, деталей тощо з широко відомого твору іншого автора.)

Футуризм (від лат. – майбутнє) – авангардистська течія в літературі й мистецтві 10-30-х років XX століття. Батьківщиною футуризму була Італія. У 1909 році італійський поет Філіппо Томмазо Марінетті друкує в паризькій газеті “Фігаро” перший маніфест футуризму.

Сформований напрям швидко набуває популярності в Європі. Футуристська естетика базується на антитрадиційності. Футуризм відмовляється від художньої спадщини, протиставляє старій культурі нову антикультуру.

Футуристи намагаються оновити мистецтво, літературні форми. Футуризм вважає за необхідне цілковите знищення синтаксису й пунктуації, скасування прикметників і прислівників, вживання дієслова лише в неозначеній формі.

На початку 1910-х років футуризм виникає і в Росії. Появу російського футуризму – незалежно від італійського угруповання – знаменують “Пролог егофутуризму” (1911) І. Сєвєряніна та збірка “Ляпас громадському смакові” (1913) поетів-кубофутуристів. Народження футуризму в Росії зумовила криза російського символізму і водночас бажання молодих, радикально налаштованих поетів відмежуватися від акмеїзму (якщо перших вони зневажливо називали “символятиною”, то других – “зграєю Адамів”).

Російські футуристи, так само, як і італійські, знищують “кордони між мистецтвом і життям, між образом і побутом”, вони орієнтуються на мову вулиці, рекламу, міський фольклор і плакат.

Футуризм у Росії складався із чотирьох угруповань: “Гілея”, або кубофутуристи, – В. Хлебников, Д. і М. Бурлюки, В. Маяковський, В. Каменський, О. Гуро, О. Кручених, Б. Лівшиц; “Асоціація егофутуристів” – І. Сєверянін, І. Ігнатьєв, К. Олімпов, В. Гнєдов; “Мезонін поезії” – В. Шершеневич, Р. Івнев, С. Третьяков, Б. Лавреньов; “Центрифуга” – С. Бобров, Б. Пастернак, М. Асеев, Божидар.

Обличчя російського футуризму визначали поети-кубофутуристи – найбільш радикальна й продуктивна група (назва запозичена від так званих художників-кубістів, що намагалися епатувати глядача, розкладаючи зображуване в найпростіші геометричні фігури – куби (звідки й назва), лінії, циліндри, прямокутники тощо. Саме діяльність кубофутуристів, або “будетлян” (“провісників майбутнього”), як називав їх Хлебников, нерідко ототожнюється взагалі з футуристами в Росії. “Будетляни”, як і митці групи Марінетті, оголошують війну традиції: у знаменитому маніфесті “Ляпас громадському смакові” вони вимагають “скинути Пушкіна, Достоєвського, Толстого… з пароплава сучасності”. Пориваючи з минулим, яке уявляється їм тісним (“Академія та Пушкін не зрозумівши за ієрогліфи”), кубофутуристи оголошують себе “обличчям нашого часу”. Висувають вони й “нові принципи творчості”. Так, поети-кубофутуристи відкидають правопис, пунктуацію, “розхитують” синтаксис.

Вони розробляють нові типи рим (фонетична рима), опрацьовують нові ритми (“Ми перестали шукати розміри в підручниках – кожний рух народжує новий вільний ритм поетові”), експериментують у галузі віршової графіки (фігурні вірші, візуальна поезія, автографічна книга). Футуристи наголошують на “словотворчості і словоноваціях” без обмежень. Одним з головних принципів футуристів було “слово як таке” або “самовите” слово, що видозмінює реальну мову.

Таким чином, створюється мова “зарозуміла”, яка, за висловом Велімира Хлебникова, є “майбутньою світовою мовою в зародку. Тільки вона може з’єднати людей”. Основні принципи зарозумілої мови були вироблені на початку XX ст., у поетиці російських футуристів, зокрема відомих теоретиків футуризму – Олексія Кручених та Велімира Хлебникова.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

“Срібна доба” російської поезії