Проектна діяльність у навчанні російській мові

Метод проектів у російській і закордонній педагогіці й лингводидактике відомий з минулого століття. Про заняття по методу проекту, на яких учні працюють над намічуваними для них завданнями й у певний строк звітують про виконання роботи, писали як вітчизняні (А. В. Текучев, С. Т. Шацкий і ін.), так і закордонні вчені Дж.

Дьюи, С. Френе й ін.). Сучасний етап характеризується переосмисленням даного методу в умовах модернізації утворення, його подальшою розробкою й впровадженням у практику навчання

Метод проектів являє собою таку організацію

учбово-пізнавальної діяльності школярів, у результаті якої учні створюють проект, що є результатом детальної розробки ними який-небудь теоретично або практично значимої проблеми, її опису й рішення. В основі даного методу лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, а також критичного мислення

Стрижнем проектної діяльності є проблема, значима для учня, на рішення якої спрямована дослідницька діяльність школярів. Він повинен самостійно й/або за допомогою вчителя визначити мета й завдання діяльності над проектом, вирішити,

які знання, уміння, навички й способи пізнавальної діяльності йому знадобляться для рішення проблеми, що й у якій послідовності він повинен зробити, як і коли проконтролювати і якщо буде потреба відкоригувати власну діяльність

Метод проектів дозволяє розвивати в школярів у єдності й взаємозв’язку все компоненти лінгвістичної компетенції. Проектна діяльність учить школярів:

1) самостійно здобувати знання;

2) використовувати придбані знання для рішення нових практичних і пізнавальних завдань;

3) виробляти на основі освоєних прийомів дослідницької діяльності власні когнітивні стратегії, в основі яких лежать розвинені вміння й навички регуляції учбово-пізнавальної діяльності

Крім того, у процесі проектної діяльності відбувається формування ціннісних орієнтації й мотивів пізнавальної діяльності

Етапи роботи над дослідницьким проектом містять у собі:

1. Визначення проблеми, мети й завдань дослідницької діяльності, спрямованої на рішення проблеми

2. Висування гіпотези дослідження

3. Визначення й обговорення методів дослідницької діяльності

4. Визначення способів оформлення результатів дослідження (реферат, доповідь, творчий звіт і ін.).

5. Збори, обробку, аналіз і систематизацію джерел дослідження проблеми, отриманих даних

6. Підведення підсумків, оформлення результатів дослідження

7. Презентацію дослідницького проекту в обраній формі

8. Аналіз результатів діяльності, визначення перспектив і нових проблем дослідження

На першому етапі необхідно актуалізувати опорні в даній діяльності поняття. До них ставляться: проблема дослідження, мета, завдання діяльності, гіпотеза, метод, план, виписки

1. Проблема дослідження – потребуючого рішення питання, що виникає тоді, коли є протиріччя

2. Ціль – бажаний результат діяльності, досягнутий за певний проміжок часу

3. Завдання – бажані результати діяльності, що конкретизують ціль і вказують на те, у якому напрямку повинне бути проведене дослідження

4. Гіпотези – це припущення, що формулюється з метою наступної перевірки

5. Метод – сукупність (набір) способів і прийомів дослідження, перевірки гіпотези

Використовуються методи: анкетування, опитування, аналіз (літератури, стану), спостереження, бесіда

6. Форми звіту про результати дослідження: доповідь, реферат, дослідницька робота, презентація, творчий звіт. (Доповідь – розгорнуте повідомлення на певну тему, що містить нові для аудиторії відомості наукового характеру. Реферат – жанр вторинного тексту, у якому повно й разом з тим коротко викладене зміст вихідних текстів. Реферат відповідає на запитання: яка інформація викладається у вихідному тексті?

Дослідницька робота – вид тексту наукового стилю, у якому описані теоретичні положення, що визначили гіпотезу, мети, завдання й напрямки дослідження, опис експерименту й висновків. Презентація – подання в усній формі дослідницького проекту з метою ознайомлення слухачів з результатами й висновками дослідження. Звіти – мовний добуток, що містить інформацію про підсумки, результати, висновках дослідження.)

7. План роботи – програма дій, що приводить до рішення мети й завдань, перевірці гіпотези

8. Виписки – дослівна або документально точний запис частин тексту

На другому етапі складається план роботи над дослідницьким проектом. Добре, якщо план роботи над дослідницьким проектом буде ставитися з етапами діяльності. (Нагадаємо, що психологами, зокрема А. Н. Леонтьевим, виділені наступні фази діяльності: 1 – фаза орієнтування, 2 – планування діяльності, 3 – реалізації діяльності, 4 – фаза контролю.)

План дій на фазі орієнтування

1. Визнач проблему дослідження

2. Сформулюй мету роботи

3. Виходячи з мети, визнач завдання роботи над проектом

4. Сформулюй попередню гіпотезу

5. Виріши, якими методами ти будеш користуватися, щоб перевірити висунуту гіпотезу

6. Визнач, у якій формі ти викладеш результати дослідження

План дій на фазі планування

1. Склади план дослідження, виходячи з мети, завдань і висунутої гіпотези

2. Збери літературу, у якій розглянута твоя проблема

3. Прочитай і зроби необхідні виписки

4. Склади (якщо необхідно) питання анкети, бесіди

План дій на фазі реалізації

1. Систематизуй зібрані матеріали

2. Проаналізуй анкети, запису бесід, дані спостережень

3. Склади план оформлення результатів дослідження (доповіді, реферату й т. д.).

4. Оформи результати дослідження

План дій на фазі контролю

1. Співвіднеси текст, що вийшов, з вимогами, яким такий текст повинен відповідати

2. Визнач, чи відповідає створений тобою текст вимогам. Якщо ні, то спробуй зрозуміти, які вимоги, пропоновані до текстів вибраного тобою жанру, не дотримані

3. Внеси виправлення й доповнення

Приведемо приклад дослідницького проекту по проблемі “Жаргонізми в мовленні школярів”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Проектна діяльність у навчанні російській мові